SKP Manager - Privacy policy (EN)

CAMERA AND MICROPHONE

App asks for camera access when user:

- wants to recognise vehicle data,

- wants to recognise QR code of the cooperating diagnostic device,

- adds new photo or video to the inspection documentation,

- wants to go to the diagnostic device controlling and simultaneously be able to add photos and videos to the inspection documentation.

App asks for microphone access when user:

- adds new video to the inspection documentation,

- wants to go to the diagnostic device controlling and simultaneously be able to add videos to the inspection documentation.

VEHICLE DATA RECOGNITION

App uses ML Kit software for vehicle data recognition.

Images captured by the camera during the recognition are processed on the device and are not sent to external servers.

Only technical data are collected (for diagnostics and usage analytics).

Privacy policy of the ML Kit software is available here: ML Kit Terms & Privacy.

SHARING USER DATA

App is NOT sharing any user data.

COLLECTING USER DATA

Photos, videos and inspection data are NOT collected by SKP Manager. They are stored in user's smartphone memory and can be sent only by user, only to the computer indicated by user.

Data collected for the app licensing:

- name of the user or name of the smartphone,

- type and serial number of the user's diagnostic device,

- per-installation identifier.

License data is sent using safe protocol HTTPS.

Data collected by ML Kit software for diagnostics and usage analytics:

- device information (such as manufacturer, model, OS version and build) and available ML hardware accelerators,

- package name and app versions,

- device identifier and per-installation identifier,

- performance metrics (such as latency),

- API configuration (such as image format and resolution),

- event type (such as feature initializations, model downloads, detection, resource releases),

- error code for feature events (such as feature initializations, model downloads, detection, resource releases).

ML Kit encrypts the data in transit using HTTPS.

CONTACT

For questions on privacy issues, please contact our email address skpmanager@sosnowski.pl.

For data deletion requests, please contact email address skpmanager@sosnowski.pl.

SKP Manager - Polityka prywatności (PL)

APARAT I MIKROFON

Aplikacja prosi o dostęp do aparatu, gdy użytkownik:

- chce rozpoznać dane pojazdu,

- chce rozpoznać kod QR współpracującego urządzenia diagnostycznego,

- dodaje nowe zdjęcie lub wideo do dokumentacji badania,

- chce przejść do sterowania urządzeniem diagnostycznym i jednocześnie móc dodawać zdjęcia lub nagrania wideo do dokumentacji.

Aplikacja prosi o dostęp do mikrofonu, gdy użytkownik:

- dodaje nowe wideo do dokumentacji badania,

- chce przejść do sterowania urządzeniem diagnostycznym i jednocześnie móc dodawać nagrania wideo do dokumentacji.

ROZPOZNAWANIE DANYCH POJAZDU

Aplikacja używa pakietu oprogramowania ML Kit w celu rozpoznawania danych pojazdu.

Obrazy rejestrowane przez aparat podczas identyfikacji są przetwarzane na urządzeniu i nie są wysyłane do zewnętrznych serwerów.

Zbierane są wyłącznie dane techniczne, w celach diagnostycznych i analitycznych.

Polityka prywatności oprogramowania jest dostępna na stronie ML Kit Terms & Privacy.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA

Aplikacja NIE udostępnia żadnych danych osobowych ani żadnych danych poufnych użytkownika.

ZBIERANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA

Wszystkie pliki zdjęciowe i wideo oraz dane badanych pojazdów nie są zbierane przez SKP Manager. Są one zapisywane w pamięci telefonu i mogą zostać wysłane jedynie przez użytkownika i jedynie do wskazanego przez niego komputera.

Dane zbierane w celu obsługi licencji produktu:

- nazwa użytkownika lub telefonu,

- typ i numer seryjny posiadanego urządzenia diagnostycznego,

- identyfikator instalacji aplikacji.

Wysyłanie danych związanych z licencją odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu HTTPS.

Dane zbierane przez oprogramowanie ML Kit w celu diagnostyki i analizy użytkowania:

- informacje o urządzeniu, takie jak marka, model, wersja i kompilacja systemu, dostępne akceleratory sprzętowe,

- nazwa pakietu i wersje aplikacji,

- identyfikator urządzenia i identyfikator instalacji,

- pomiary wydajności takie jak opóźnienie,

- konfiguracja oprogramowania, np. format i rozdzielczość obrazu,

- typy zdarzeń, takie jak inicjalizacja funkcji, pobranie modelu, detekcja, zwolnienie zasobu,

- kody błędów dotyczących wyżej opisanych zdarzeń funkcji oprogramowania.

Wysyłanie danych związanych z oprogramowaniem ML Kit odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu HTTPS.

KONTAKT

Pytania w sprawach związanych z prywatnością prosimy kierować na adres email skpmanager@sosnowski.pl.

Prośby o usunięcie danych prosimy wysyłać na adres email skpmanager@sosnowski.pl.